Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o.

1.Područje primjene

Opći uvjeti poslovanja Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. (Opći uvjeti poslovanja) primjenjuju se na ukupan poslovni odnos između Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. (Faktor) i pravnih osoba koje povremeno ili trajno koriste poslovne usluge Faktora (Klijent). Opći uvjeti poslovanja dopunjuju posebne pogodbe ugovorno utvrđene između Faktora i Klijenta, ako su sadržani u formalnom ugovoru ili ako se ugovor na njih izrijekom poziva. U slučaju međusobnog neslaganja obvezujuće su posebne ugovorne pogodbe, potom ovi Opći uvjeti poslovanja. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se prije dispozitivnih zakonskih odredbi koje uređuju obvezne odnose.

 

2.Izmjene

Sve izmjene Općih uvjeta poslovanja koje se primjenjuju na pojedine poslovne odnose dostupne su Klijentu u pisanom obliku.

Sve Izmjene Općih uvjeta poslovanja Faktor može donijeti jedino temeljem Odluke Uprave društva.

 

3.Vrste poslova

Faktoring s obzirom na svoja obilježja može biti tuzemni ili inozemni, regresni ili bezregresni.

Posebnu vrstu faktoringa predstavlja dobavljački (obrnuti) faktoring.

 

Tuzemni i inozemni faktoring

Tuzemni faktoring je faktoring u kojemu su svi subjekti rezidenti u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Inozemni faktoring je faktoring u kojemu je najmanje jedan od subjekata nerezident u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Faktoring-društvo smije za predmet faktoringa rezidentu platiti u devizama te od nerezidenta predmet faktoringa naplatiti u devizama u slučaju kada otkupljuje predmet faktoringa koji je sukladno odgovarajućim propisima valjano iskazan u stranoj valuti.

Na inozemni faktoring na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

 

Regresni i bezregresni faktoring

Regresni faktoring je posao faktoringa u kojemu dobavljač jamči pružatelju usluga faktoringa za obvezu kupca.

U slučaju nenaplativosti predmeta faktoringa kod regresnog faktoringa pružatelj usluga faktoringa, osim prava iz jamstva iz stavka 1. ovoga članka, ima pravo potraživati i faktoring-kamatu, faktoring-naknadu, administrativnu naknadu te ostale troškove sukladno ugovoru o faktoringu, bez primjene ograničenja iz odredbi kojima se uređuje odgovornost za naplativost ustupljenih tražbina sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

Bezregresni faktoring je faktoring u kojemu cjelokupni rizik naplate tereti pružatelja usluge faktoringa, a dobavljač ne odgovara za naplativost predmeta faktoringa.

 

Faktoring

Faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge faktoringa, na temelju i u skladu s ugovorom o faktoringu sklopljenim s dobavljačem i/ili kupcem, kupuje predmete faktoringa s pravom ili bez prava na regres.

 

Dobavljački (obrnuti) faktoring

Dobavljački (obrnuti) faktoring posebna je vrsta faktoringa u kojemu pružatelj usluge faktoringa i kupac ugovaraju program plaćanja kupčevih dugova dobavljačima na način da se pružatelj usluge faktoringa obvezuje plaćati tražbine koje kupčevi dobavljači imaju prema kupcu prije dospijeća ili o dospijeću predmeta faktoringa na zahtjev dobavljača ili po uputi kupca, uz prijenos tako isplaćenih predmeta faktoringa s dobavljača na pružatelja usluge faktoringa.

 

Faktoring temeljem mjenica

Na poslove faktoringa koji uključuju otkup mjenica primjenjuju se odredbe Zakona kojim se uređuje mjenica, osim ako Zakonom o faktoringu nije drukčije određeno.

Faktoring-društvo može vršiti otkup samo onih mjenica koje su izdane kao sredstvo podmirenja tražbine nastale s osnove isporuke dobara i pružanja usluga u tuzemstvu ili inozemstvu.

 

4.Dokazivanje predmeta faktoringa

Predmet faktoringa za potrebe prijenosa može se dokazivati računom ili drugom ispravom prema kojoj isporučitelj dobara ili pružatelj usluga, odnosno osoba kojoj on naloži, obračunava isporučena dobra i obavljene usluge bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu, bilo u obliku pisanog dokumenta ili elektroničkog zapisa sukladno odgovarajućim propisima.

 

5.Buduće tražbine

Buduće tražbine mogu biti predmet faktoringa samo ako su u trenutku sklapanja ugovora o faktoringu dovoljno odredive.

Buduće tražbine smatraju se dovoljno odredivima ako je u ugovoru o faktoringu određen vjerovnik i dužnik, najviši mogući iznos tih tražbina te ako je naznačena osnova nastanka tih budućih tražbina.

Za potrebe prethodnog stavka, osnovu nastanka budućih tražbina dovoljno je odrediti kao pružanje određene vrste usluga ili isporuku određene vrste dobara bez obzira na to postoji li u trenutku sklapanja ugovora o faktoringu ugovorna osnova za pružanje tih usluga ili isporuku te vrste dobara.

Prijenos budućih tražbina proizvodi pravne učinke u trenutku nastanka tih tražbina.

 

6.Subjekti u poslovima faktoringa

Subjekti u poslovima faktoringa su dobavljač, pružatelj usluga faktoringa i kupac.

 

7.Dokumentacija potrebna za posao Faktoringa

Izvadak iz Trgovačkog suda (original, ne stariji od mjesec dana)

Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti izdana od Državnog zavoda za statistiku (preslika)

Karton deponiranih potpisa (preslika)

Godišnji financijski izvještaji za zadnje 2 poslovne godine ovjereni od strane Financijske agencije (obrazac GFI POD) (preslika)

Zadnji statistički izvještaj (preslika)

Prijava poreza na dobit (preslika)

Revizorsko izvješće za zadnju poslovnu godinu (ako postoji)

Kopije Ugovora o poslovnoj suradnji s Kupcima, narudžbenice

Original ili ovjerena kopija BON-2 ne starija od 7 dana za transakcijske račune preko kojih se obavlja barem 75% godišnjeg prometa (obavezno za glavni račun)

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi i izvanproračunskim fondovima (original)

Kopija osobne iskaznice svih ovlaštenih osoba za zastupanje društva

Original računa za otkup/ovjerene situacije/ mjenice.

 

8.Ugovor o faktoringu

Posao faktoringa može se obavljati samo na temelju ugovora o faktoringu sklopljenog u pisanom obliku.

Ugovorom o faktoringu pružatelj usluga faktoringa obvezuje se pružiti uslugu faktoringa dobavljaču uz pravo na naplatu kamate, faktoring-naknade, administrativne naknade i drugih ugovorom utvrđenih troškova faktoringa.

Ugovorom o faktoringu ili posebnim pisanim sporazumom između faktora i snositelja troška može se ugovoriti da faktoring-naknadu, administrativnu naknadu, kamatu i/ili druge ugovorom utvrđene troškove umjesto dobavljača snosi neka druga osoba koja je snositelj troška.

Kupoprodajna cijena predmeta faktoringa predstavlja nominalni iznos predmeta faktoringa.

Kamata za potrebe poslova faktoringa je kamata koju pružatelj usluga faktoringa zaračunava na predujmljeni dio kupoprodajne cijene predmeta faktoringa za razdoblje između isplate predujma i ugovorenog dana dospijeća plaćanja kupoprodajne cijene predmeta faktoringa.

Ako datum dospijeća plaćanja kupoprodajne cijene predmeta faktoringa nije ugovoren, uzima se da je kao datum dospijeća plaćanja kupoprodajne cijene predmeta faktoringa kod regresnog faktoringa ugovoren dan na koji dužnik predmeta faktoringa ispuni svoju obvezu pružatelju usluga faktoringa bez obzira na datum dospijeća predmeta faktoringa (dan naplate predmeta faktoringa), a kod bezregresnog faktoringa datum dospijeća predmeta faktoringa.

 

 

9.Sadržaj ugovora o faktoringu

Ugovor o faktoringu obvezno mora sadržavati sljedeće odredbe, odnosno podatke:

podatke o ugovornim stranama (tvrtka, skraćena tvrtka, ime i prezime, sjedište, odnosno adresa stanovanja i osobni identifikacijski broj – OIB)

određenje faktoring-posla s obzirom na obilježje i vrstu iz članka 8. ovoga Zakona

određenje predmeta faktoringa

određenje stope kamate i načina obračuna, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim sporazumom između pružatelja usluga faktoringa i snositelja troška kamate

određenje faktoring-naknade, administrativne naknade i ostalih troškova, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim sporazumom između pružatelja usluga faktoringa i snositelja tih troškova

potpise ovlaštenih osoba svake ugovorne strane.

 

10.Okolnosti o kojima je Klijent dužan obavještavati Faktora

Radi redovitog i nesmetanog odvijanja poslovnog odnosa potrebno je da Klijent bez odgađanja obavijesti Faktora o svim promjenama svoga imena, naziva, tvrtke, adrese, sjedišta te ovlasti za zastupanje prema Faktoru (osobama ovlaštenim za zastupanje i opsegu njihovih ovlasti, posebno na temelju punomoći). Valjana dostava pismena Klijentu ravna se prema adresi o kojoj je Klijent obavijestio Faktora.

Promjene ovlasti za zastupanje nameću obvezu obavještavanja Faktora i u slučaju kada se upisuju u sudski registar. Za Klijenta su obvezujući potpisi osoba ovlaštenih za zastupanje o kojima je uredno obavijestio Faktora. Nakon prestanka postojanja Klijenta, Faktor može zahtijevati predočenje oporuke ili drugih potrebnih isprava radi razjašnjenja ovlasti za raspolaganje imovinom. Klijent je obvezan dostaviti Faktoru sve potrebne podatke radi vjerodostojne identifikacije svih pravnih i fizičkih osoba koje su s njime povezane u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma te bez odgađanja priopćiti Faktoru svaku promjenu u svojim odnosima povezanosti s drugim osobama.

Osobama koje su povezane s Klijentom koji je trgovačko društvo, uvijek se smatraju trgovačka društva koja su s njime povezana u smislu odredbi o povezanim društvima, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Osobama koje su povezane s Klijentom smatraju se i sve druge osobe čije je gospodarsko i financijsko stanje od bitnog utjecaja na gospodarsko i financijsko stanje Klijenta, jer između njih postoji mogućnost prijenosa kreditne sposobnosti, gubitaka ili dobiti. Isprave i obavijesti koje Klijent dostavlja na stranom jeziku dostavljaju se na zahtjev Faktora u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Klijent snosi svaku moguću štetu koja nastane nepridržavanjem njegove obveze priopćavanja, kako je ona utvrđena ovom točkom.

 

11.Sredstva osiguranja

Pod sredstvima osiguranja u ovim Općim uvjetima smatraju se:

Obične zadužnice

Bjanko zadužnice

Mjenice kao sredstvo osiguranja uz mjeničnu izjavu

Založno pravo na nekretninama

Založno pravo na pokretninama

Vinkulirane police osiguranja u korist Adriatic Zagreb Factoring d.o.o.

Sredstva osiguranja moraju biti u originalu dostavljena i zaprimljena u Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. i to ovjerena od strane ovlaštene osobe Klijenta te solemnizirana od strane javnog bilježnika.

 

12.Kamate, naknade i troškovi obrade

12.1. Naknada

Za plaćanje bilo kojeg posla navedenog u točki 3., Klijent  duguje Faktoru Naknadu koja se obračunava u visini  određenoj u samom Ugovoru. Naknada  se u svakom  slučaju povećava za iznos svih Poreza koje je Klijent u  vezi s tim dužan platiti.

 

12.2. Troškovi obrade

Pored naknade iz prethodnog  stavka Klijent je, za svako preuzimanje ispunjenja pojedinačne Obveze, dužan platiti Faktoru troškove obrade (administrativnu naknadu) u visini ugovorenog iznosa uvećanog za iznos svih poreza koje je Klijent dužan u vezi s tim platiti. Obveze iz prvog i drugog stavka ovog   članka  dospijevaju na  naplatu na dan potvrde preuzimanja ispunjenja Obveza i Faktor za taj iznos Dužniku izdaje račun koji je Klijent dužan platiti odmah ili se za isti iznos umanjuje isplata od samog preuzimanja ispunjenja.

 

12.3. Kamate

Na Tražbinu kod bilo kojeg posla iz točke 3. od dana kada Faktor ispuni Obvezu, do Dana valute, teku kamate po kamatnoj stopi i na način koji je određen u samom Ugovoru, ili ih s pisanom obaviješću Klijentu određuje Faktor najmanje 14 dana prije nego se počinju primjenjivati. Za izračun kamata za tekuće kamatno razdoblje koje je jedan kalendarski mjesec primjenjivat će se kamatna stopa sukladno Ugovoru.

Kamatne stope se ugovaraju kao fiksne  (nepromjenjive). Ukoliko se kamatne stope ugovaraju kao promjenjive, iste se određuju prema referentnoj kamatnoj stopi koja se točno definira u ugovoru, uvećano za maržu.

Marža je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Kamatna stopa je promjenjiva ovisno o promjenama prosječne referentne kamatne stope za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

U slučaju porasta visine referentne kamatne stope, kamatna stopa će porasti u punoj mjeri porasta te vrijednosti. U slučaju pada visine referentne kamatne stope, kamatna stopa će se sniziti u punoj mjeri pada te vrijednosti.

 

13.Dospjele obaveze

Ukoliko Klijent ima dospjelih obaveza prema Faktoru, iste se zatvaraju na način da se prvo zatvara kamata, zatim glavnica, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

 

14.Isplata

Faktor će, po dostavi cjelokupne originalne dokumentacije, a što obuhvaća:

Originalni potpisani Ugovor o ustupu potraživanja

Autorizacija potraživanja poslana e-mailom ili faxom

Original cesije potpisane od svih sudionika u cesiji ili original mjenice izdane ili indosirane na Faktor

Original sredstava osiguranja

Fakture/IOS/Situacije koje su predmet prijenosa potraživanja,

Faktor isplaćuje sredstva isključivo i samo na račun klijenta ili po njegovoj uputi na neki drugi račun, ali samo pod uvjetom da račun Klijenta nije blokiran ili mu Klijent ne izda izričitu Izjavu kojom se izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da mu poslovni račun nije blokiran.

 

15.Odgovornost za nedostatke

Dobavljač, osim kada je dobavljački faktoring izvršen bez dobavljačeva pristanka, jamči pružatelju usluga faktoringa za postojanje predmeta faktoringa i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje.

Ako se pokaže da postoje smetnje prethodnog stavka, a ugovorom o faktoringu nije izričito isključena odgovornost, pružatelj usluga faktoringa ima pravo regresa u odnosu na dobavljača iz stavka 1. ovoga članka sukladno odredbama ovoga Zakona kojima se uređuju regresni faktoring i kad je ugovoren bezregresni faktoring.

 

16.Ustup predmeta faktoringa

Na ustup predmeta faktoringa na pružatelja usluga faktoringa primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

17.Obavijest kupcu

Obavijest kupcu o ustupu predmeta faktoringa valjana je bez obzira na to obuhvaća li jednu ili više tražbina te jesu li tražbine postojeće ili buduće.

 

18.Početak primjene

Početak primjene Općih uvjeta poslovanja je 20.12.2021. te se od tog datuma isti objavljuju na web stranici Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. ili su dostupni na svaki izričiti zahtjev Klijenta.

 

 

Kontaktirajte nas

Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. ispunjava potrebe kratkoročnog financiranja svojih klijenata putem inovativnih rješenja koja prilagođava klijentovim osobnim zahtjevima.